Alqueria Blanca, murada i habitacions

Es Pou Celat

Situació al polígon 8, parcel·la 164, vora al camí de Son Mesquida trobant-se una part sota propietat pública i l’altra sota propietat particular

UTM 31 ETRS89

X=505300

Y=4372570

Z=100

BIC-Codi R1-51-0002644

Nº IMPP 0981

Nº carta arqueològica (36/003)

No CBPP: JA-003

Localització i descripció

El jaciment del Pou Celat es un jaciment molt conegut, pel fet de que la carretera del Camí de Son Mesquida,  discorre en paral·lel a les imponents restes de la seva murada ciclopia. Devora es troba situat un pou medieval conegut com Es Pou Celat, d’on agafa el nom.

Aquest jaciment es troba dedins d’un solar de forma rectangular amb una disposició nord-oest/sud-est en el seu eix principal i el conformen les restes mínimes que han perdurat d’un poblat prehistòric.

D’aquest es conserva per una banda el seu element més vistós, un llenç de murada posttalaiòtica ciclopia de 37 metres, parament intern i extern. L’extern format a partir de grans ortostats verticals de pedra, que segons el tram són de major o menor dimensió, assentats sobre un sòcol de pedres rectangulars. Va ser consolidada per Gabriel Pons als anys vuitanta del segle passat i que aquest la comparava amb aquelles dels Rossells o Els Antigors.

Murada posttalaiòtica del jaciment arqueològic del Pou Celat.(Autor, E. R. Backman, 2019).

Per altra banda a la part interna es conserven dos àmbits d’habitat, també excavats parcialment per G. Pons. El primer d’aquests va esser classificat per G. Pons, com una habitació de planta quadrangular posterior a la construcció de la murada (Pons 2009, 90-91). Es una estança de 36,50 m2 adossada a la murada, presenta el seu portal al mur sud-est amb una distribució interior d’elements característica d’una habitació posttalaiòtica, que al costat nord-oest es troba compartiment. Els seus murs en pedra, de caire bastant regular, es conserven fins 1 metre d’alçada, mentre al costat nord es troben parcialment destruïts per les feines agrícoles modernes. El segon àmbit, parcialment excavat i situat a la part sud-est del jaciment ha estat classificat com una zona porticada, (Pons 2009, 90-91).

En quant a la cronologia, per el cas de la murada G. Pons dona, a partir de proves radio-carbòniques per a la seva construcció, una datació post quem 600-550 aC. (Pons 2009, 90-91). En quant a les estances, indicà a partir de les restes de ceràmica indígena, púnic-ebusitana i romana, una ocupació que abastaria la part final del posttalaiòtic i l’inici de la dominació romana fins el s. I dC. (Pons 2009, 92-94), això inferit sobretot de les restes ceràmiques amfòriques trobades; ebusitanes i romanes, que marcaria l’abandonament de l’habitació en torn al segle I dC. (Pons 2009, 92-94). Per altra banda la presencia de ceràmica Baix imperial, que ja apuntava G. Pons (2009, 94) i també d’època tardana, com ha estat evidenciat pel gran volum extret a les nostres intervencions, sobre tot cuina i sigil·lata nord africana, apunten cap a una segona fase de reocupació, des del segle IV dC. en endavant. Pel que fa a l’ús de l’habitació quadrangular es incert, però les evidencies poden indicar el seu ús com a magatzem o taller per treballs metal·lúrgics o tèxtils.

Intervencions: campanyes 2017, 2018, 2019

Objectius assolits:

  • Control periòdic de la vegetació, mitjançant la poda manual i mecànica de la vegetació que cobria el jaciment, per evitar la degradació de les estructures.
  • La definició i recuperació del perímetre de la murada com l’element més emblemàtic del jaciment. Es va poder descartar la continuïtat de la murada al sector nord, una vegada que el suposat esbaldrec no era tal, sinó un aclaparament de pedra i femer contemporani. Sota del claper aparegué on gran tall que seccionava tant la murada i el poblat en aquell sector, sense poder definir, de moment, ni quan ni perquè es realitzà aquest gran retall.
  • Documentació fotogràfica, incloent fotografia aèria amb drone, així com també topogràfica, obtenint un conjunt planimètric que ha estat delineat digitalment, així com una representació fotogramètrica i també 3D-digital de les estructures del talaiot i del jaciment.
  • Rehabilitació de sectors inconclusos en les intervencions dels anys vuitanta, com la habitació quadrangular, l’espai porticat, i el parament interior de la murada.
  • Ha estat possible avançar una feina de consolidació/restauració de les estructures muraries, tant de les habitacions interiors, com del parament intern de la murada.
  • Adequació i conservació de la part externa del jaciment mitjançant la construcció d’un marge en paret seca a la part inferior del tall del sector nord enfront del pou medieval.
  • També es va adequar de cara a la seva visita, la habitació quadrangular, mitjançant la col·locació al terra d’una malla geo-tèxtil protectora i el seu cobriment amb grava.